POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka (zwana dalej „Polityką”) skierowana jest do użytkowników strony internetowej hotel-libero.pl (zwanej dalej „Serwisem”). Polityka określa zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies (zwanych dalej także „ciasteczkami”) oraz podobnych technologii.

 

Administrator danych.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Hotel Libero Milicz Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. Komandytowa z siedzibą w Miliczu tel. 71 383 13 90, e-mail: rodo@hotel-libero.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

 

Podstawy działania.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

 

Kategorie przetwarzanych danych.

Administrator przetwarza takie dane jak: imię i nazwisko, numer pesel bądź numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, adres e – mail (w przypadku rezerwacji przy użyciu Serwisu), rodzaj, numer i data ważności karty płatniczej oraz imię i nazwisko pozostałych gości. W przypadku korzystania z parkingu przetwarzamy również dane w postaci numeru rejestracyjnego pojazdu.

 

Źródło danych.

  1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem (poprzez wiadomość e – mail, wypełnienie formularza bądź bezpośrednio), dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.
  2. Administrator pozyskuje również dane osobowe od parterów z portali rezerwacyjnych (booking.com), pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Państwa na to odpowiedniej zgody.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza Pani/a dane osobowe jedynie w celu:

  1. realizacji czynności zmierzających do zawarcia umowy hotelowej, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online oraz realizacji czynności związanych z zawarciem umowy hotelowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. realizacji uzasadnionego interesu Administratora w szczególnych przypadkach, np. dochodzenia roszczeń w związku z wyrządzoną w hotelu szkodą, monitorowania wizyjnego ruchu na terenie hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. wykonywania usług marketingowych, pod warunkiem że wyraziła Pani/Pan zgodę na wykonywanie tych usług.

 

Dane osobowe dzieci (imię, nazwisko, data urodzenia bądź wiek) zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek.

 

Obowiązek lub dobrowolność podania danych.

  1. Podanie przez Panią/a danych w celach zmierzających do zawarcia oraz wykonania umowy hotelowej jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie uniemożliwi zawarcie oraz wykonanie umowy hotelowej.
  2. Podanie przez Panią/a danych do celów marketingowych jest dobrowolne i nie ma jakiegokolwiek wpływu na zawarcie umowy hotelowej. Zgoda taka może zostać w każdym czasie wycofana. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych umożliwia to kierowanie do naszych Gości ofert o naszych produktach i usługach oraz obowiązujących promocjach.

 

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych.

Ma Pani/Pan prawo:

*     żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

*     żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

*     żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

*     żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

*     wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych.

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, usługi rachunkowo – księgowe oraz usługi prawne.

 

Czas przechowywania danych.

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu wykonania umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, tablet, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.

W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:

*          sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej;

*          stałe – pozostają w przeglądarce internetowej do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

Pliki cookies ze względu na ich funkcjonalność możemy podzielić na:

*          pliki konwersji – pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży;

*          pliki śledzenia (trackowania) – wraz z plikami konwersji pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży;

*          pliki marketingowe – pomagają personalizować treść reklam i właściwie je kierować;

*          narzędzia analityczne – poprawiają komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu jak korzysta z niej użytkownik;

*          pliki fundamentalne – stanowią o podstawowych funkcjonalnościach witryny.

Serwis może zawierać odnośniki do linków innych serwisów internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są przez Serwis w jakikolwiek sposób nadzorowane. Posiadają one własne polityki prywatności, z którymi użytkownik powinien się zapoznać.

 

Zmiany Polityki.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez Panią/Pana do czasu wprowadzenia zmiany. O wszelkich zmianach Administrator informował będzie w sposób widoczny i zrozumiały.

Translate »